جهانفر پشتیبانی به شما یک تیکت ارجاع داد #8391: “عدم ارسال فایل سمینار تولید محتوا”