جهانفر پشتیبانی به شما یک تیکت ارجاع داد #8360: “ارسال متن عکس و…”