علیرضا بشیری راد

علیرضا بشیری رادView all posts

من اعتقاد به قدرت یادگیری دارم و می دانم انتخاب درست و استفاده درست یعنی مدیریت,پس قدرت با یادگیری و مدیریت از زندگی لذت می برم.