خدمات جانبی


[mk_button dimension=”three” size=”medium” outline_skin=”dark” bg_color=”#00c8d7″ text_color=”light” icon=”moon-quill” url=”http://farhoosh.ir/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/” target=”_self” align=”left” id=”Buton ID” margin_top=”0″ margin_bottom=”15″]طراحی سایت[/mk_button]

 

[mk_button dimension=”three” size=”medium” outline_skin=”dark” bg_color=”#00c8d7″ text_color=”light” icon=”moon-quill” url=”http://farhoosh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86/” target=”_self” align=”left” id=”Buton ID” margin_top=”0″ margin_bottom=”15″]بازاریابی اپلیکیشن[/mk_button]

 

[mk_button dimension=”three” size=”medium” outline_skin=”dark” bg_color=”#00c8d7″ text_color=”light” icon=”moon-quill” url=”http://farhoosh.ir/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF/” target=”_self” align=”left” id=”Buton ID” margin_top=”0″ margin_bottom=”15″]طراحی اپلیکیشن اندروید[/mk_button]

 

[mk_button dimension=”three” size=”medium” outline_skin=”dark” bg_color=”#00c8d7″ text_color=”light” icon=”moon-quill” url=”http://farhoosh.ir/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C/” target=”_self” align=”left” id=”Buton ID” margin_top=”0″ margin_bottom=”15″]ساخت تیزر تبلیغاتی[/mk_button]

 

[mk_button dimension=”three” size=”medium” outline_skin=”dark” bg_color=”#00c8d7″ text_color=”light” icon=”moon-quill” url=”http://farhoosh.ir/%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84/” target=”_self” align=”left” id=”Buton ID” margin_top=”0″ margin_bottom=”15″]نشر دیجیتال[/mk_button]

 

[mk_button dimension=”three” size=”medium” outline_skin=”dark” bg_color=”#00c8d7″ text_color=”light” icon=”moon-quill” url=”http://farhoosh.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/” target=”_self” align=”left” id=”Buton ID” margin_top=”0″ margin_bottom=”15″]کارگاه و سمینار هاب آموزشی[/mk_button]